این عکس را در پیاده روی اربعین بچه ها ازم گرفتند!

ان شالله به حق ارباب بی کفن!
بی کفن تو خون خودمون بغلطیم!
تو راه حسین