برای آمرزش همه ی اموات مخصوصا یکی از بهترین اساتید عمرم استادی که با اخلاق بود، مومن بود، مودب بود، سکوتش همیشه بیشتر از حرف هاش بود و حکیم بود، مثل خیلی از اساتیدی که همیشه تو عمرم مدیونشون هستم فاتحه ای بخوانیم.

برای اولین بار سال تلخی را احساس کردم و سختی نبودن یک انسان را فهمیدم.

الهی که خوبی هات رو فراموش نکنیم.