ا


این که همیشه باید خودت رو در نقش آدم های خاص جا بزنی و هر جا می ری چندتا عارق روشنفکری بزنی و ثابت کنی که خاصی!

روشن فکری نه به معنای متفاوت بودن که به معنای خاص بودن!

روشنفکری از واژه های مقدسه و نباید همین جوری ازش بگیم و خرابش کنیم!

پ ن: ما آدم ها یاد گرفتیم که آدم هایی که بیشتر کلاس می گذارند و برای خودشان فقط ادعا هستند و حرف می زنند رو بیشتر تحویل بگیریم!

ما ها یاد گرفتیم ذنبال نتیجه نباشیم و بنشینیم پای گود دهر و لم یکن شیئا مذکورا را قرقره کنیم ولذا 

هر چه بر سرما می آید حق ما است گه

 از ما ست که بر ما است!

می خواستی تحقیق کنی