این روزها بیشتر از این که درگیر یک گره باشم، درگیر  گره ها شده ایم.

سال ها بود در خود فرونرفته بودم و برای دردهایم اندیشه ای نکرده بودم.

دیشب طلبه ای آمد و برایم از دردهایش گفت.

چند شب پیش سائلی آمد و از من طلب کمک کرد.

و من ....

چه دارم جز اندکی تمنا...

آبرویمان که رفت.

اما خدا در شب لیله الرغائب هوای همه ی بنده هات رو داشته باش.

باید این روزها بیشتر مراقب باشیم، خوبی هایمان دیگر گم نمی شود

راهزنان محبت سارقان مهربانی های ما هستند.

التماس دعا