گاهی همیشه و گاهی هیچ وقت

مهم این است که اشتباهات مان را باور نمی کنیم.

و آموخته ایم تا با تعصبات مان از اشتباهات مان دفاع کنیم.