سال های سال در این خاک و این وطن بی غیرتان و پست فطرتان تاریخ و باعزتان و نیکو سیرتان آمدند و رفتند اما مردمانش دست از آزادگی بر نداشتند. مانده ایم در این سلاله های تاریخ که بی وجودان بهر چه وجود پیدا کردند و چه چیز باعث شده است تا آن ها وجودشان واجب شود و حضورشان لازم؟

چه اتفاقی است که در این پهنای تاریخ نمی افتد که رهبری که زندگی اش با کوخ نشینان بوده و زندگی اش با عزت مردانه ی ساده زیستان، حال فرزندان نا خلفی به پا خیزند و امام اشرافیت و امام باند بازی و دزدی را به مردم نشان دهند؟
حال نکته این جا است که این ها با این فرهنگ سازی و این اخبار و این برنامه ها به کدامین سو می روند>

روزنامه هایشان از سویی و برنامه هایشان از سوی دیگر و سخنرانی و از بیت امام اسطوره ساختن از جوانب دیگر برای چیست؟

تا کجا ما باید شاهد این داستان های این گونه باشیم.

مردم حق دارند بگویند که امام دنبال چه بود و الان فرزندان ناخلفش چه می کنند؟

مردم حق دارند بگویند آرمان های امام به انحراف تباهی کشیده می شود؟

مردم حق دارند بگویند موسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی اکنون تبدیل به مامن ضد انقلاب و انحراف در بدنه ی سیاسی تفکر امام شده است یا نه ؟

اکنون دنیا به ما نگریسته و چشم مستضعفین دنیا به سمت ما است، اما حالا که انقلاب اسلامی پروژه ی جهانی شدنش در حال تکمیل است و اکنون در نبرد سختی با استکبار هستیم عده ای با این کارها با چه شعاری قصد بر هم زدن افکار عمومی را دارند؟

خدایا آن ده که آن به.