خنده های امروزمان نتیجه ی بی خوابی های توست، امیدوارم عده ای که دارند در راس دولت و نظام کار می کنند یادشان نرفته باشد و پای میزمذاکره عزت فروشی نکنند.