باور کن

باور کن بر چشمانم نقاب است.

باور کن که نقاب بر چهره گذاشتم.

اما این نقاب نه برای این است که دو چهره هستم.

نه

باور کن

فقط برای این است که طاقت ندارم تا اشک های من را ببینی.

.

.

.

.