فقط این چیزهااست که آدمی را در بهتی عجیب فرو می برد.

آن جا می فهمی که ارزش آدمی به تقوا است نه به هیچ چیز دیگری!

خداوند علما را حفظ کند.


راستی کدام شاهی این اندازه تواضع دارد؟

نشان مان بدهید!!!!