چه ضایع می خندی تویی که هزار درد داری!

ولی برای دل من هم که شده

وقتی به من می رسی لبخند به لب داری.