چند سال پیش وقتی دولت آقای روحانی گفت ما فکر نمی کردیم رای بیاوریم و لذا یک صفحه A4 طرح برای مملکت داری نداشت گفتیم این دوره دوره ی یهویی ها و اتفاقات اتفاقی است.

اما اوضاع کمی پیش تر پیچیده تر شده است و انگار بعضی از سیاسیون فراموش کرده اند در کجای دنیا زندگی می کنند.

هر چند تقصیری بر آن ها نمی شود گرفت چرا که کسی که از انگلیس و امریکا مدرک تحصیلی دارد چه انتظاری داری که جاسوس نباشد.

هر چند لباس روحانیت بر تن کرده باشد.

این روزها که لباس مقدس روحانیت را آب برده است و بر تن هر مرد و نامردی سوار است.

اما امید از من و تو است که فرق از مرد و نامرد را با عمل کرد شان بدانیم

مباد از سر جفا خوبی را بر بدی بدها سر ببریم.

که این کارها بسیار بر ما رفته است.

چه جالب می شد اتفاقی زمانی که دختران این مملکت را قاچاق می کردند به امارات درونشان دختر دبیر کل شورای امنیت ملی وقت هم بود.

آ« وقت می دیدیم که ساکت می نشستید.

این روزها که آقایان در کنج صدارت و وزارت شان هستند در گوشه ای از دستشان گرین کارت هایشان را آماده می کنند که وقتش رسید یاعلی...

اما بر من و تو روا نیست که سکوت کنیم و بنشینیم و خیانت خیانت کاران و دروغ دروغ گویان را برملا نسازیم.

رئیس جمهوری محترم ایران شما به حرف های رهبرتان گوش نکردید.

شما دروغ گفتید.

شما نه از امنیت ملی چیزی سرتان می شود و از سیاست بین الملل.