ده روزی مسافر سفره ارباب بودیم.

البته همیشه ریزه خوار سفره امام زمان مان هستیم.

اما این ده روز برای همه خاص بود.

این پست را فقط برای این گذاشتم که بگویم آقا ممنونم از شما، به خاطر آن چه لایقش نبودم و تو لایقم کردیم.