از تبار خاموشی شب، هنر نمودن سخت است


اندر طلب شعر و شعف خبر نمودن سخت است


آخر ز سر باده نشستی و مدام


هی هی کنی و سحر نمودن سخت است


سلمان تو کجا و ما کجا چون هر شب


هو هو کنی و نام سپردن سخت است