شاید یک سال گذشت و برای ما این یک سال به اندازه یک عمر زمان برد

شاید برای من و تو این دوران خیلی سخت و به غصه گذشت

اما تازه این اول عشق است

خسته شدیم و این خستگی بر هدف مبارزه هیچ تاثیری ندارد

موکول می کنیم گله هجر را به بعد


این روزها حال شیعیان نیز رو به راه نیست


السلام علی شیعیان پاکستان

السلام علی مردم یمن

السلام علی تنهایی حیدر