🖼  اردوی علمی تفریحی فراهان برگزار می گردد ...

دوستان برای شرکت در این دوره آموزشی به پوستر توجه کنند

اساتید این دوره آقایان میرزایی (متخصص جریان های انحرافی)، دکتر فرج نژاد (کارشناس ادیان و هنر و استاد جریان شناسی)، کشکولی (عملیات روانی و جنگ رسانه ای) و دکتر محمدی نیا (دانشجوی دکتری دانشگاه تهران و استاد تمدن سازی و شبکه سازی) هستند.

نشر دهید