انحطاط می دانی یعنی چی؟

انحطاط یعنی حتی تو در زمانی عده ای در آرامش برای خنداندن این مردم که بعضی بی دلیل و با دلیل عصبی هستند تلاش می کنند، افرادی بیایند آن را سیاسی کنند و این تفریح و سرگرمی را به طعم گند حزب بازی بیالایند.