رفتارشناسی افراد، گروه ها و جناح های مختلف، تحلیلی را به دست آدمی می دهد که با آن می توان حرکت های بعدی یک جنبش را با یک معادله الگوریتمی باز فرآوری کرد و از آن استفاده کافی را برد. نکته ای که پیش تر گفته شده است و بحث های بسیاری که در فلسفه غرب مقابل نگرش دینی بدان شده است، مسئله تساهل و تسامح یا خشونت است. مسئله پرداختن بر یک موضوع خشک فلسفی و بیان تئوری های آن نیست، بلکه بایستی با تحلیل رفتارشناسانه ی جناح های مختلف درباره این نظریه، ببینیم چه چیزی دستمایه تغییرات جدی خواهد شد.

1-    از سال 78چند سالی است که می گذرد، زمانی که حجتی کرمانی از آیت الله مصباح خواست تا پیرامون بحث خشونت در اسلام مناظره را برگزار کند و برای آن زمانی را تعیین کنند. سخنرانی رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در خطبه های پیش از نماز جمعه درباره خشونت حرف و حدیث های بسیاری را در میانه راه ایجاد نمود و بسیاری به تخریب و سنگ اندازی مشغول شدند و عده نیز ایشان را دعوت به مصاحبه نمودند.