حوصله اش نیست دیگر، از خیانت و جنایت و سکوت کسانی که امروز باید فریاد کنند بگوییم!

راستش را نخواهید بگویم، ولی دروغ هم نمی توانم بگویم، اما در روزگاری که هفته نامه ی 9 دی باید توقیف بشود و بی بی سی مجوز فعالیت بگیرد، خوشا به حال گرگان که این روزها ضیافت قشنگی برایشان آماده است.


حالا که قرار است ما را به زنجیر بکشید

حالا که قرار است سکوت اولین درد نانوشته ی ما باشید

دوستان آزادی بیان و حرف های مفت

دوستان ژست های روشنفکری

دوستانی که یبوست فکر کردن گرفته اید و اسهال نوشتن

شما را قسم می دهم به

پارتی ها و پول هایتان

کتاب های نخوانده تان

مسافرت های خارج از کشورتان

خانه های ویلایی بالای شهرتان

کمی ....

اوه

یادم رفت

روزی کسی خوابیده کنار رودی داشت آب می خورد؛ ناگاه فردی آمد و گفت برادر این گونه آب خوردنت باعث می شود که عقلت از بین برودا.

طرف برگشت و گفت عقل چیه؟

گفت هیچ چی بخور!

من هم به شما می گویم هیچ چی ...

بخورید.