نه می خواهم این بار حرفی بزنم ونه نکته ای، نه

فقط داشتم مستندی را از شبکه ی من و تو می دیدم که به یک نکته بر خوردم آن را ویرایش کردم و برای شما هم آپلودش کردم امیدوارم ببینید و به دروغ گویی این ها بیش از پیش واقف باشید.

این هم لینک دانلود همه اش 7 مگه، این جا دانلود کنید......... دروغ