سلام

سال نوتان مبارک

شنیده شده است که اوباما و عهد و عیال در سفری غیر منتظره به کوبا سفر کرده اند و پایانی بر روابط تیره 80 ساله کشیده اند.

این رابطه باعث شد تا نوید بخش ارتباط های جدیدی میان ایران و آمریکا باز شود و در دوره های آتی رئیس شیطان بزرگ به ایران سفر کند.

از جمله اتفاقات جالب این است که طرفداران نظام سلطه در ایران، پشت سر امام قایم شده اند، امامی که به وضوح در مقابل شیطان بزرگ و تروریست بالذات ایستاد و بارها و بارها از این واژه ها استفاده نمود.

و لذا است که باید پرسید و دانست که ایران کوبا نیست، سربازان ایران چه گوارا نیستند که با کرشمه های پینوشه بگرخند و فرار را بر قرار ترجیح دهند، اشتباهی که دیر زمانی نیست، بارها و بارها تکرار شده است، همان زمانی که احمق ها فکر کردند این جا گرجستان است، حال همان احمق ها کمی کودن تر شده اند و فکر کرده اند این جا نیز کوبا است که انقلابیون دست از آرمان ها شسته باشند و لقمه نانی آنان را درگیر دنیایی نموده باشد که از آب بینی بز پست تر است.

و لذا حزب الله همیشه گفته است و می گوید که اگر بنا باشد به دین مان و به آرمان هایمان حمله کنند، ما به دنیای شان حمله خواهیم کرد.

عزتی که از صدقه سر ارتباط میان دنیا و جامعه جهانی به دست بیاید به درد شهید آبراهام تان می خورد و کور خوانده اند کسانی که به دنبال پیدا کردن امام در موزه های تاریخ هستند.

چشم های مان را باز کنیم و یمن و نیجریه و لبنان و سوریه و عراق را ببینیم شاید متحول شویم که امام را در کجاها می توان یافت.

شهر موشکی نیز قصه خود دارد،

دریوزگان دولتی نیز ماجرای خویش

و بگذاریم و بگذریم که در این ایام فرحت، ضایقه ها را به تندی نیش زبان تلخ ننماییم.