انحطاط می دانی یعنی چی؟

انحطاط یعنی حتی تو در زمانی عده ای در آرامش برای خنداندن این مردم که بعضی بی دلیل و با دلیل عصبی هستند تلاش می کنند، افرادی بیایند آن را سیاسی کنند و این تفریح و سرگرمی را به طعم گند حزب بازی بیالایند.


راستش شما بگویید معنای این حرکت چیست؟

فتنه گران و یاغیان و باغیان بر این انقلاب و نظام درست است که بی هیچ مانعی راه می روند ولی تو را به خدا خندوانه ی مردم را سیاسی نکنید.

بفهمید ورشکستگان سیاست که شما هیچ وقت هیچ جایگاهی نداشته اید و نخواهید داشت، چرا که دارید با این حرکت های کوتاه و خشک تان نفس های آخرتان را می زنید.

به امید روزی که هیچ اصلاح طلب غرب زده ای در ایران برای غرب جاسوسی نکند.

مردانه بایستد و به فکر آبادانی کشورش باشد.