جناب آقای روحانی!

انقلابی گری این نیست که در خانه های میلیاردی وزیران میلیاردی بیایند و برای حکومت مستضعفان سیاست گذاری کنند.

انقلابی گری این نیست که دروغ های آشکار یک رئیس جمهور باعث شود مردم نسبت به حکومت اسلامی بدبین بشوند.

انقلابی گری این نیست که حاشیه سازی و توهین و نقدناپذیری و خودپسندی را ملاک عمل قرار دادن.

انقلابی گری این نیست که بیایی و هر کاری می خواهی در لوای قانون کنی.

آن ها که این روزها خون شان به جوش آمده است از برای تویی است که نامردمی می کنی و برای استکبار دولت داری می کنی.

آقای روحانی تو

تو

تو  حامی منافع مردم ایران باید باشی نه حامی منافع دولت و ملت امریکا.

بفهم.

آقای حقوق دان