(این پست فاقد متن است.)
(خدایی آدم چه حرفی با بی معرفت ها دارد؟)