سلام

همه می دونید من یه بسیجی ام و دارم بالاصطلاح کارهای فرهنگی می کنم اگر خدا قبول کنه.

باشه اصلا تو راست می گی، من اومدم تا از خودم تعریف کنم، بچه زرنگ حالا که فهمیدی پس تا آخرش رو بخون، نه با خوندن اولش بگی من بلدم، من بلدم.

راستش تو مملکت ما یه سنتی است، آن هم این است که بعضی ها بی سرو صدا کاری را می کنند و موفق می شود می آیند، چوب لای چرخش می گذارند.

این یعنی اقتصاد بچه پولداری به قول حضرت آقا، البته چون مسئولین ما گشنشون نمی شه و همیشه چیزی هست برای خوردن و حقوق ثابت با هدایا و مزایا دارند دیگر نیازی ندارند به دردسر چهار تا بچه مثل من، که بخواهند آمار رد کنند.

بماند.