غدیر اتفاق سختی است.

غدیر فاصله اتفاق یک جنایت هولناک در تاریخ بشریت است.

آدم هایی که از غدیر جا ماندند، کینه توزان عاشورا شدند.

غدیر نزدیک است.

روزی که ولایت بر شیعه کامل می شود.

روزی که باید اول قربانی داد سپس حکومت عدل الهی برقرار شود.

اما قربانی نکرده ایم خودمان را...

نه...

ولذا غدیر مهدی این قدر طولانی شده است.