چه کسی دیوانه را دیوانه خطاب کرد؟

نمی دانم.

امشب در مجلس روضه ای دعوت بودم و میهمان ها نشسته بودند، ناگهان در سکوت قرآن خوانی ما یکی از افرادی که نزدیک به ما نشسته بود شروع کرد و داد سخن سر داد.

آیه می خواند و روایت می گفت و از عدالت علوی سخن می گفت و این و آن را متهم به بی عدالتی می کرد.

خنده ام گرفت و پیش خود گفتم چه کسی دیوانه را دیوانه گفته است.

آن ها از هفت دولت آزادند و بند تعلقات وجودشان را نگرفته است و لذا حقیقت را بی پرده لخت و عور به همه نشان می دهند.

اهل تملق و چاپلوسی نیستند چرا که دل در گرو هیچ کسی ندارند و تنهای تنهای تنهایند...

افسوس می خورم که این روزها آن که حرف حق می زند دیوانه است و هنوز عده ای هستند که مرا عاقل خطاب می کنند.

کات


امضا

دیوانه ای رهاشده از بند اعتماد