همیشه در طول تاریخ از اول خلقت انسان ها و پدر انسان حضرت آدم، غدیر وجود داشته است.

البته غدیر یکی است بر منگرش لعنت.

اما آدمی دقت که می کند و خوب می بیند و توجه اش را جلب قضیه می کند می بیند ولیان جامعه، امامان زمان ها همیشه در یک غدیری برای خود جانشینی تعیین کرده اند و از مردم خواسته اند که از او تبعیت کنند.

اما این انسان ها تن به حرف ولی جامعه ندادند و دست به دموکراسی زدند.

رای گیری را بر گزیدند و همیشه چوب رای های شان را خورده اند.

آدمی با عقل ناقص خود نمی تواند انتخاب کامل کند.

آدم برای انتخاب های کامل باید ابتدا عقل خود را کامل کند و صد البته در این مسیر باید دست به تبعیت از انسان کامل که منشا وجود همه چیز او است بزند.

غدیر هم انتخاب امیرالمومنین بود و مردمی که انتخاب خود را کردند و کسی را غیر از امیرالمومنین از صندوق ها بیرون آوردند.

و لذا تاوان عمل نکردن به غدیر ها همیشه عاشورا است.

یادمان باشد عده ای سال 92 چه می گفتند؟

چه کسی را منتسب به رهبری اعلام می کردند و با او مخالفت صریح می کردند.

حالا که پاها در گل گیر کرده 

جالب است دوباره فحش هایشان به سمت و سوی امام جامعه (امام خامنه ای) است، او گفته بود ولی مردم عمل نکردند.

ما اگر ناشکری کنیم با مردم سوریه و عراق و ... هیچ فرقی نداریم.

یادمان باشد تبعیت نه حمایت.

باید از امام تبعیت کرد.

حمایت را همه می کنند.

تبعیت نقش اساسی است.