جناب آقای روحانی!

انقلابی گری این نیست که در خانه های میلیاردی وزیران میلیاردی بیایند و برای حکومت مستضعفان سیاست گذاری کنند.