شاید من اگر در دانشگاهی، چیزی مشغول به تدریس و هیئت علمی و از اینا بودم، پیشنهاد می دادم که رشته ای را تاسیس کنند برای کنایه فهمان، تا کنایه گویان از این همه درد و رنجی که برای فهماندن حرف هایی که زده می شود زجر نکشند.

آن نعمتی که در کنایه است، بسیار است و کنایه گویان همواره پیروزان تاریخ مذاکرات بوده اند و حرف هایشان همواره بر سر کرسی بوده و اگر سوء برداشتی بشود و یا برداشت درست باشد و بمباردمان تخریبی علیه اش ایجاد شود، کنایه گو چه می کند؟
تکذیب
بامزه بود؟

این حرف ها خودش یه کنایه است برای کنایه فهمان
راهنمایی: کنایه فهم خوبی باشی می فهمی که چه خبره الان برای من، که نشسته ام و واژه ها را قدم به قدم در کنار هم می گذارم...