این روزها تقریبا اولین روزهای شروع دروس حوزه است.

یک درس مون با استاد مومنی است. سید حسین مومنی، آدمی با وقار و خوب.

اما درس آیین نگارش ما اصلا قیافه اش به ادبیات نمی خوره.

آخه من موندم اگه من مکانیک خوبی باشم تو بر می داری ببریم تا برق کاری خونه ات رو انجام بدهم.

بابا استاد اصول فقه با اون همه خوبی هاش نمی تونه یک استاد بربال قلم خوبی باشه.

می فهمی...

نیست.