ماه نامه مهرنامه که برای آقایان لیبرال طراحی شده است و محتوای آن به اصطلاح خودشان برای اسلام لیبرالیستی است.حال این مجله وزین که مدعی این است که اسلام و لیبرالیسم قابل جمع است در شماره قبلی خود مدعی شده بود بازرگان به شهید مطهری نزدیک تر بود تا طالقانی.
اما این سوال باقی است که اولا اسلام لیبرال و اسلام افراطی دو گوی یک سکه سیاست های غلط اسلام گرایانه برای کمک به اسلام هراسی در دنیا هستند.
حتما دیده اید عکس فرد برهنه ای را که فقط روسری بر تن دارد و البته صدها مسئله دیگر که نماد اسلام لیبرال است نه اسلام واقعی.
و در واقع آن که از اسلام لیبرال دفاع می کند مقصودش این است که وی موافق با اسلامی است که اباحه گراست،
در یک معنا او موافق با اسلام بی یال و کوپال است.
اسلامی که نه حرامی دارد، نه واجبی و نه مستحب و نه مکروهی.
بلکه فقط و فقط همه چیز مباح است.
حال شما دریابید حال مملکت را با مسلمانان لیبرالی چون سریع القلم و دکتر آشنا و محمد قوچانی و ظریف و از همه مهم تر دکتر حسن روحانی.
و این می شود که باید مستضعفین جامعه و کسانی که ظلم بر آن ها در این مملکت رفته است و عده ای حق آنان را خورده اند زیر چرخ دنده های توسعه مدنی خرد می شود.

و لذا
این تفکر است که طرح مسکن مهر را مزخرف می داند به این دلیل که به مستضعفین کمک میکند.
ولی وام 25 میلیونی خودرو را به راحتی می دهد.
و این داستان تلخ ماجراهای سیاست لیبرالیستی حاکم بر جمهوری اسلامی است.