- خدا آفریده
- اصلا خدا خوب آفریده
- کلا به من و تو چه ربطی داره تا نظر بدیم که خدا خوب آفریده یا بد؟
- مگه خدا مخلوق بد هم داره؟

همیشه سر این بحث هاست که یادمان می رود اول مرغ بود یا تخم مرغ؟ ساعت ها سرش بحث می کنیم و ساعت ها تهش را واکاوی می نماییم، اما آخر نمی فهمیم، آنچه باید باشد هست یا نیست؟
از ابتدا مسئله بر سر بودن یا نبودن بود، بود من و بود تو و بود او به بود دیگری چه مربوط؟
اما خدا خاک را خوب آفرید،
صبح اولین خبری که شنیدم درگیری در مرز سراوان بود، از درون سوختم و جزغاله شدم.
طبق اخبار یک شهید و یک جانباز محصول امنیت مرزهای کشوری در کمربند آتش دنیا!
و هنوز عده ای در اندیشه مدیریت مفت خوری هستند
عده ای متعهد به اصول و ارزش های انقلابی کار نمی کنند
عده ای بی رحمانه به انقلاب می تازند
عده ای نمی فهمند
عده ای نمی خواهند بفهمند
عده ای کنج میخانه شبی را به سحر بیدارند
عده ای کوخ نشین زیر بیرق مقبره امام کاخ نشین دمی می سایند
اما فراموش نکنیم، امام خمینی کسی بود که جماران را خواستند گچ بکشند نگذاشت.
این کاخی که امروز بناشده است نه برای پاسداشت امام، که برای بدبینی به امام است.
یادمان برود برای چه انقلاب کردیم.
آخر یک روز این صدا هم خفه می شود
زنده باد آزادی بیان برای غیر حزب اللهی