سلام آقا

خوبید؟

من هم خوبم!

ببخشیدا ولی انگاری دیدار امروزت با هیئت دولت برگزار شد.

درسته.؟

عکساتون رو دیدم


آقا جان تو عکس مصداق استخوان در گلو و خار در چشم را می بینم.

آقا شرمنده ام به خدا

به خدا که باید بگویم

 هشتک خار در چشم و استخوان در گلو

هشتک تنهایی

هشتک آرزوی (دهانم بشکند.)

هشتک سکوت

هشتک الهی مرگ مرا برسان ولی آقا تنها نباشد.