شما هم شنیده اید داستان بازگشایی یک سفارت خانه را، سفارت خانه نه که یک لانه ی جاسوسی را.

شما هم شنیده اید عده ای آمدند تا اعتراض کنند.

اما این را نشنیده اید که آن ها را به خاک و خون کشیدند...


برادر با که پیمان بسته ای، با آن که پایش بیفتد جان و مال و ناموست را حلال سربازانش می کند تا دلی در بیاورند از.....

برادر به چه می خندی؟

ببین خون عزیزانت به دیوار، نزن

نزن بر طبل بی عاری

که رسوایی به بار آرد


آقایون دولتی این روزها خون حزب الله به جوش آمده است.

این روزها خسته ایم از تمام نامردمی ها و دروغ هایی که دولت کلید به مردم گفت.

دروغ گو ذلیل خواهد شد، دروغ گو خوار خواهد شد.

امیدواریم منتظر آن روز نمانیم، اما فراموش نکنید این اگر من ندیدم

بازرگان ها را

بنی صدرها را

خاتمی ملعون ها را

این خاک دیده است.

منتظر بمانید تا این خاک  له تان کند.

عکس های امروز تجمع

سکوت