چند سال پیش وقتی دولت آقای روحانی گفت ما فکر نمی کردیم رای بیاوریم و لذا یک صفحه A4 طرح برای مملکت داری نداشت گفتیم این دوره دوره ی یهویی ها و اتفاقات اتفاقی است.

اما اوضاع کمی پیش تر پیچیده تر شده است و انگار بعضی از سیاسیون فراموش کرده اند در کجای دنیا زندگی می کنند.

هر چند تقصیری بر آن ها نمی شود گرفت چرا که کسی که از انگلیس و امریکا مدرک تحصیلی دارد چه انتظاری داری که جاسوس نباشد.

هر چند لباس روحانیت بر تن کرده باشد.