شهید شاید به قول بعضی ها یه وازه ی خسته اس.

خسته گی اش واسه اینه که بعضی ها از بس از کنارش خوردند و خواستند باهاش دهان ببنیدند کمی خسته شده ولی شهید ...

راستش شهید نماد مقاومته، یعنی برای رسیدن به هدف باید پای همه چیزت وایستی، نه این که به محض این که یه خوردی سختی دیدی بکشی کنار و همه چیزت رو رها کنی.

ببین تو که عاشق اروپا رفتن و کشته مرده گرین کارت های امریکا هستی.

تویی که به محض شنیدنه منهتن آب از لب و لوچه ات آویزون می شه و اسم کوچه های نیویورک را از محله های پایین شهرت بهتر و بیشتر بلدی، یادت نره اونا کی هستند.

یه موقع نری تو دهن گرگ و نتونی بیرون بیایی.

شهیدا رو نگاه کن، درسته سخته ولی وایسادند پس تو هم وایسا