همیشه آدم های دروغگو حافظه های ضعیفی دارند مخصوصا اگر رئیس جمهور باشی!

فتنه بوده یا نبوده مهم نیست یا هست اما چیزی در حاشیه است که تو نمی توانی آن را بفهمی که چرا همه چیز این جوری است.

چرا این همه آدم ها باور می کنند حرف هایی را که دم خروس شان زده است بیرون و ما قسم حضرت عباسشان را باور می کنیم!