می دونم آقا شاید با این پستم تحقیرم کنند!

می دونم که شاید متهمم کنند به تملق!

اما آقا این یک واقعیته که زندگی ما بسته به جان شما است.

ان شالله سرتان سلامت!

سال که تموم شد و امام زمان نیامد!

دعا کن آقا برام دعا کن زیاد