پدر، مادر ما متهمیم، فقط برای این که دهه ی هفتادی هستیم....