فقط کافی است یک بار دیگر به عکس بالا نگاه کنید تا درد یکی چون منی را بفهمید.

سخت است از دست دادن دوستی چون او...

یادگاری هایی را با او داشتم و الان جز سوختن چه کاری دارم که بکنم...

یادش بخیر

یادش بخیر

یک ماه با هم امسال ماه رمضان در مشهد هم سفر بودیم.

اما حالا او رفت

خوشا به حالش در کربلا رفت نزد ابی عبدالله رفت.

از جشنواره که بر می گشتیم با ماشین ایشان بر گشتیمُ کل مسیر خندیدیم.

خدایا سخت است...

از دست دادن دوستان